Phiếu đăng ký tham gia

Hãy đánh dấu vào 1 trong 2 nhóm đối tượng sau:

 Nhóm học sinh Tiểu Học Nhóm học sinh THCS trở lên

Họ và Tên người tham dự

Ngày tháng năm sinh

Nghề nghiệp/ Tên trường/ Lớp

Địa chỉ

Số điện thoại liên hệ

Tác phẩm tham dự
※ 1 mẫu đăng ký chỉ điền 1 khẩu hiệu duy nhất
※ Giới hạn trong vòng 20 từ
※ Chỉ áp dụng cho khẩu hiệu Tiếng Việt