Phiếu đăng ký tham gia

Hãy đánh dấu vào 1 trong 2 nhóm đối tượng sau:

  

Tác phẩm tham dự

  • 1 mẫu đăng ký chỉ điền 1 khẩu hiệu duy nhất.
  • Độ dài khẩu hiệu 6-20 từ.
  • Chỉ áp dụng cho khẩu hiệu Tiếng Việt.